Supervize

Co je supervize?

Supervize je metoda kontinuálního rozvoje profesionálních způsobilostí pracovníků v pomáhajících profesích a studenti těchto profesí, která dosahuje za pomoci kvalifikovaného supervizora prostřednictvím reflexe, podpory, supervizních metod a technik. Je prostředkem zkvalitňování práce, poskytování zpětné vazby, optimalizování a ověřování správnosti pracovních postupů, prevencí syndromu vyhoření, poškozování klientů, hledáním alternativ a efektivních postupů v odborné práci a její řízení.

K čemu slouží supervize

  • pomáhá při identifikovaní, pojmenování a spracování problémových a konfliktních situací na pracovišti, zejména v oblasti komunikace a spolupráce mezi spolupracovníky, klienty a nadřízenými;
  • umožňuje reflexi profesionálního chování pracovníků pomáhajících profesí. Jde přitom o rozvíjení sebereflexe, pochopení nevědomých a neuvědomovaných souvislostí v pracovních činnostech;
  • umožňuje pracovníkovi ověřovat použité postupy, upravovat neefektivní postupy a hledat nová řešení;
  • brání pracovníkovi upadnout do stereotypů;
  • má význam pro psychohygienu sociálního pracovníka jako prostor pro uvolnění a ventilovaní stresu a napětí a je jedním z nejdůležitějších nástrojů prevence a ochrany před syndromem vyhoření a přepracovaním;
  • má motivační funkci, dokáže udržet nebo napomáhá obnovit pozitívní vztah k vlastní práci;
  • napomáhá profesionálnímu rozvoji pracovníka a zvyšovaní jeho profesionálních kompetencí. Mezi ně patří i poskytnutí alternatívních postupů, nových podnětů pro další praxi;
  • je jedním z důležitých nástrojů celoživotního a dalšího vzdělávaní pracovníků a formou aktivního učení v rámci supervizního vztahu;
  • pri etických problémech a dilemtech může pomoct k zodpovědnému rozhodovaní;
  • chrání klienty před nekompetentními zásahy, stereotypy a je prevencí jejich poškození a sekundární viktimizace.

Etický kodex supervize

Stáhnout