CERTIFIKOVANÝ KURZ SESTRA V DOMÁCÍ PÉČI

Úvod: Absolvent/ka certifikačního kurzu si osvojí teoretické vědomosti, praktické dovednosti, návyky schopnosti týmové spolupráce a samostatného rozhodování, bude připraven/a pro výkon vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům v jejich domácím prostředí, a to v souladu s platnou legislativou.

Cíle: Seznámit všeobecnou sestru s tématy zaměřenými na poskytování domácí zdravotní péče, prohloubit znalosti získané kvalifikačním vzděláváním. Certifikovaný kurz připraví všeobecnou sestru k získání zvláštní odborné způsobilosti v oblasti poskytování úzce vymezených činností v domácím prostředí pacienta.

Co získáte kurzem Vy?

Odnesete si certifikát zvláštní odborné způsobilosti k zavádění a ukončování domácí péče.

Můžete sdílet dobrou i špatnou praxi v domácí péči.

Osvojíte si, jak vykazovat ošetřovatelskou péči na zdravotní pojišťovny.

Získáte znalost, jak vést ošetřovatelskou dokumentaci v domácí péči.

Zažijete přednášky a praxi s lékařkou paliativní péče v domácím prostředí.

Dozvíte se novinky v ošetřovatelské péči.

Seznámíte se blíže s kolegy z celé ČR.

... a v neposlední řadě poznáte krásy Prahy.

Absolvent/ka:

 • orientuje se v koncepci domácí zdravotní péče a zná její cíle,
 • dodržuje právní aspekty poskytování zdravotních služeb v oblasti domácí péče,
 • uplatňuje znalosti při vedení dokumentace v agentuře domácí péče včetně ošetřovatelské dokumentace,
 • analyzuje zdravotní a sociální situaci pacienta a osob blízkých v jejich vlastním sociálním prostředí,
 • vyhodnocuje domácí prostředí pacienta a poskytovat ošetřovatelskou péči pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí,
 • plánuje strategii ošetřovatelské péče u pacientů v jejich domácím prostředí,
 • uplatňuje zásady hygieny v rámci domácí péče,
 • zvládá nácviky úkonů ke zlepšení soběstačnosti pacientů,
 • je připraven/a pečovat o stomie,
 • je připraven/a pečovat o výživu pacienta,
 • podílí se na hodnocení zdravotních rizik,
 • koordinuje práci členů ošetřovatelského týmu,
 • postupuje dle moderních a vědecky ověřených metod,
 • vede efektivní komunikaci s pacienty, s osobami blízkými a ostatními členy multidisciplinárních týmů,
 • edukuje a vykonává poradenskou činnost u pacientů a osob blízkých nebo pečujících spojenou s péčí o pacienta,
 • podílí se na zvyšování kvality a bezpečnosti ošetřovatelské péče.

Tématické celky certifikačního kurzu:

 • Koncepce a cíle domácí péče, agentury domácí péče
 • Právní, sociální a ekonomické aspekty v domácí péči
 • Problematika hygieny a epidemiologie v domácí péči
 • Etika v domácí péči
 • Psychologie a komunikace v domácí péči
 • Komplexní domácí péče
 • Edukační proces v domácí péči
 • Akutní stavy v domácí péči
 • Problematika výživy v domácí péči
 • Péče o pacienty s onemocněním kardiovaskulárního systému a cév
 • Péče o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí
 • Péče o pacienty s onkologickým onemocněním
 • Péče o pacienty s akutní a chronickou bolestí
 • Péče o pacienty s postižením gastrointestinálního a urogenitálního traktu
 • Péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus
 • Péče o pacienty s neurologickým onemocněním a postižením
 • Péče o pacienty s chronickými ranami a defekty
 • Péče o pacienty s onemocněním a postižením pohybového aparátu

Vstupní požadavky: Podmínkou pro zařazení do certifikačního kurzu, je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah: Certifikační kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Teoretická část zahrnuje 90 hodin. Odborná praxe se vykonává na pracovišti akreditovaného zařízení, a to v rozsahu 40 hodin.

Certifikační kurz je zakončen zkušebním testem.

Číslo akreditace: Číslo akreditace: MZDR 46/2018-18/ONP

Místo konání teoretické části : IZSV, z. ú., Budějovická 778/3, Praha 4 Michle

Místo konání praktické části: Zdravotní ústav Most k domovu, Praha 5 - Zbraslav

Termín konání:  Kapacita jarního kurzu v termínu 31.3. – 30.4.23 je naplněna.V případě zájmu zavedení do evidence náhradníků pro jarní kurz anebo zájemců pro podzimní kurz, se můžete obrátit na paní Datinskou na adrese: datinska@tapiko.cz. Budete-li zaevidováni, zašleme Vám včasné upozornění o konání kurzu.

Rozsah: 130 hodin rozdělených na 90 hodin teoretické a 40 hodin praktické části

Cena certifikačního kurzu: 24 000 Kč

 

 

kurz

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz