CERTIFIKOVANÝ KURZ SPECIFIKA PRÁCE SESTRY V DOMÁCÍ PÉČI

V současné době probíhá nová akreditace kurzu.

Úvod: Absolvent/ka certifikačního kurzu si osvojí teoretické vědomosti, praktické dovednosti, návyky schopnosti týmové spolupráce a samostatného rozhodování, bude připraven/a pro výkon vymezených činností při poskytování ošetřovatelské péče pacientům v jejich domácím prostředí, a to v souladu s platnou legislativou.

Cíle: Seznámit všeobecnou sestru s tématy zaměřenými na poskytování domácí zdravotní péče, prohloubit znalosti získané kvalifikačním vzděláváním. Certifikovaný kurz připraví všeobecnou sestru k získání zvláštní odborné způsobilosti v oblasti poskytování úzce vymezených činností v domácím prostředí pacienta.

Co získáte kurzem Vy?

Odnesete si certifikát ke dvěma zvláštním odborným způsobilostem k výkonu činností:

 • zavádění a ukončování domácí péče včetně její administrace,
 • hodnocení a ošetřování nehojících se ran ve vlastním sociálním prostředí pacienta.

Můžete sdílet dobrou i špatnou praxi v domácí péči.

Osvojíte si, jak vykazovat ošetřovatelskou péči na zdravotní pojišťovny.

Získáte znalost, jak vést ošetřovatelskou dokumentaci v domácí péči.

Zažijete přednášky a praxi s lékařkou paliativní péče v domácím prostředí.

Dozvíte se novinky v ošetřovatelské péči.

Seznámíte se blíže s kolegy z celé ČR.

... a v neposlední řadě poznáte krásy Prahy.

Absolvent/ka kurzu bude:

 • znát ekonomické a organizační předpoklady pro zajištění provozu domácí péče,
 • schopna zajistit provoz agentury domácí péče,
 • rozumět smluvnímu vztahu mezi agenturou domácí péče a zdravotní pojišťovnou,
 • znát systém fungování primární péče, sociálních služeb, paliativní péče v ČR, bude schopna spolupracovat s lékaři a dalšími poskytovateli zdravotních a sociálních služeb,
 • znát a aplikovat do praxe právní aspekty poskytování zdravotních služeb v oblasti domácí péče,
 • schopna provést fyzikální vyšetření pacienta,
 • schopna zjišťovat zdravotní a sociální situaci pacienta a osob blízkých ve vztahu k onemocnění nebo jeho následkům a následnému zajištění zdravotní nebo sociální péče,
 • vyhodnotit domácí prostředí pacienta a poskytovat ošetřovatelskou péči pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí s ohledem na typ realizované domácí návštěvy a předpis péče,
 • schopna zavádět a ukončovat domácí péči včetně její administrace,
 • plánovat obsah, rozsah a časovou náročnost ošetřovatelské péče u pacientů,
 • znát požadavky na vedení ošetřovatelské dokumentace a uplatňovat tyto znalosti při jejím vedení v agentuře domácí péče, zapsat a vykázat poskytnutou ošetřovatelskou péči dle kódů odbornosti 925 na zdravotní pojišťovny,
 • schopna podílet se na poskytování obecné paliativní péče, rozumět právní a psychologické problematice paliativní péče, schopna v případě potřeby napojit pacienta či jeho blízké na poskytovatele hospicové péče, specializované paliativní péče nebo jiné odpovídající poskytovatele zdravotně-sociálních služeb,
 • doporučovat pacienty do péče jiných poskytovatelů zdravotních služeb,
 • znát a uplatňovat zásady hygienicko-epidemiologického režimu v rámci poskytování domácí péče,
 • poskytnout pomoc pacientovi v domácí péči při selhání základních životních funkcí,
 • hodnotit a ošetřovat nehojící se rány ve vlastním sociální prostředí,
 • předepisovat zdravotnické prostředky pacientům dle podmínek stanovených legislativou,
 • vykonávat činnosti spojené s přípravou, průběhem a ukončením aplikace metod léčby bolesti,
 • mít znalosti o specializované péči o pacienty s onemocněním dýchacího, oběhového, trávicího, neurologického systému, s kognitivními poruchami, poruchami mobility a diabetem mellitem.

Tématické celky certifikačního kurzu:

 • Ekonomické a organizační předpoklady pro zajištění provozu domácí péče

  Práce sestry v domácí péči

  Sociální služby

  Primární péče

  Právní předpisy ve vztahu k poskytování zdravotních služeb

  Fyzikální vyšetření sestrou

  Ošetřovatelská péče o pacienta s vybraným infekčním onemocněním, hygienický a protiepidemický režim

  Ošetřovatelská péče o pacienta při selhání základních životních funkcí

  Obecné zvláštnosti chorob ve stáří a klinické hodnocení

  geriatrického pacienta

  Paliativní péče

  Právní aspekty paliativní péče

  Psychologická témata v paliativní péči

  Plánování ošetřovatelské péče s zaměřením na pacienty s onemocněním krevního oběhu, sdílení dobré praxe

  Plánování ošetřovatelské péče se zaměřením na pacienty s onemocněním gastrointestinálního traktu, sdílení dobré praxe

  Plánování ošetřovatelské péče se zaměřením na pacienty s diabetem mellitem, sdílení dobré praxe

  Plánování ošetřovatelské péče se zaměřením na pacienty

  s onemocněním dýchacích cest, sdílení dobré praxe

  Plánování ošetřovatelské péče se zaměřením na pacienty

  s neurologickým onemocněním, sdílení dobré praxe

  Plánování ošetřovatelské péče se zaměřením na pacienty s poruchou mobility, sdílení dobré praxe

  Plánování ošetřovatelské péče se zaměřením na seniory s kognitivními poruchami, sdílení dobré praxe

  Plánování ošetřovatelské péče se zaměřením na pacienty se syndromem diabetické nohy, sdílení dobré praxe

  Specializovaná ošetřovatelská péče o nehojící se rány a defekty 1.

  Specializovaná ošetřovatelská péče o nehojící se rány 2.

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Vstupní požadavky: Podmínkou pro zařazení do certifikovaného kurzu, je získání odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry dle § 5 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah: Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Teoretická část zahrnuje 90 hodin. Odborná praxe se vykonává na pracovišti akreditovaného zařízení, a to v rozsahu 40 hodin.

Certifikační kurz je zakončen zkušebním testem.

Číslo akreditace:  právě probíhá nová akreditace

Místo konání teoretické části : IZSV, z. ú., Budějovická 778/3, Praha 4 Michle

Místo konání praktické části: Zdravotní ústav Most k domovu, Praha 5 - Zbraslav

Termín konání: Další otevření kurzu plánujeme na jaře 2024. S ohledem na velký zájem doporučujeme nechat se zaevidovat předeM jako zájemce, a poté budete emailem upozorněni na otevření dalšího běhu certifikovaného kurzu. V případě zájmu o evidenci pište na email: marcela.bokuvkova@ahc.cz. Budeme se na Vás těšit.

Rozsah: 130 hodin rozdělených na 90 hodin teoretické a 40 hodin praktické části.

Cena certifikačního kurzu: bude stanovena

 

 

kurz

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz
 Datová schránka: 6piyg8u