ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Kvalifikační kurz zdravotně-sociální pracovník jsme nově akreditovali v listopadu 2023 a budeme první běh otvírat na konci ledna 2024.

Úvod: Absolvent/ka po ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je připravený/a k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb klienta/pacienta. Účastník kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení, např. v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích aj. 

Cíle: Účastník kurzu si osvojí vědomosti potřebné pro výkon jednotlivých činností v rámci zdravotně sociální péče bez odborného dohledu, to je především činnosti zaměřené na prevenci, diagnostiku a rehabilitaci v sociální oblasti.

Absolvent/ka:

 • zná základy práva ve vztahu ke zdravotnické legislativě,
 • zná základní principy organizace a řízení zdravotnictví, nové trendy v péči o zdraví obyvatelstva, 
 • má základní znalosti klinických oborů a preventivní medicíny,
 • má znalost projevů duševních nemocí a sociální problematiku spojenou s těmito chorobami,
 • má znalost sociálních aspektů, které provází řadu onemocnění a stavy po úrazech,
 • má znalost specifik péče o geriatrické klienty/pacienty, má znalost specifik péče o dětské klienty/pacienty.
 • umí řešit složité sociální situace klientů/pacientů vzniklých v souvislosti s onemocněním nebo zdravotním postižením,
 • odborně komunikuje tak, aby se vyjadřoval přesně, věcně a terminologicky správně, rozuměl základní latinské terminologii v rozsahu stanovených činností,
 • dodržuje etické kodexy a požadavky na ochranu informací, 
 • umí sledovat odborné informace v oblasti činností, které je způsobilý vykonávat a umí s nimi efektivně pracovat.

Tématické celky kurzu:

 • Zdraví a zdravotnictví. Základy zdravotnické legislativy
 • Vnitřní lékařství
 • Pediatrie
 • Chirurgie
 • Geriatrie
 • Neurologie
 • Psychiatrie
 • Epidemiologie
 • Ošetřovatelství
 • Odborná praxe

Pro vstup do akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník je nutné ukončené vzdělání:

1. Na vyšších odborných školách v oborech nebo programech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo

2. na vysokých školách v oborech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Rozsah: Kvalifikační kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Teoretická část zahrnuje 90 hodin. Odborná praxe se vykonává v nasmlouvaném zdravotnickém zařízení v rozsahu 80 hodin, v případě prokázání podmínek lze povinnost praxe snížit na 40 hodin. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou, jejíž organizace a průběh je v souladu s vyhláškou č. 189/2009 Sb. 

Číslo akreditace: MZDR 25347/2023-7/ONP

Místo konání teoretické vyučování: IZSV, z. ú., Budějovická 778/3, Praha 4 Michle

Místo konání odborné praxe: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Psychiatrická léčebna Bohnice

Garant oboru: Mgr. Jana Vargová

Termín konání: teoretické vyučování o víkendech 1x za měsíc nebo 1x za 14 dní od 27. 1. 2024 do 19. 5. 2024, praktické vyučování dle individuální dohody se školiteli v nasmlouvaných zdravotnických zařízeních.

Cena kurzu: 28 000 Kč

 

 

kurz

Objednejte se na volné termíny

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz
 Datová schránka: 6piyg8u