ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

V současné době nabízí Úřad práce finanční příspěvky na vzdělávání osob. Proto doporučejeme případným zájemcům o kurz, aby zkusili požádat na bydlišti místně příslušném Úřadu práce o sdělení možností a podmínek financování vzdělávání.

2. běh kurzu plánujeme otevřít na podzim v říjnu/listopadu 2024. V případě zájmu se můžete předběžně nechat zaregistrovat na adrese marcela.bokuvkova@ahc.cz. Kurz bude otevřen pouze v případě počtu přihlášených minimálně 16ti osob.

Úvod: Absolvent/ka po ukončení kurzu závěrečnou zkouškou je připravený/a k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Za výkon povolání zdravotně-sociálního pracovníka se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, paliativní a rehabilitační péče v oboru zdravotně sociální péče. Dále se zdravotně-sociální pracovník podílí na ošetřovatelské péči v oblasti uspokojování sociálních potřeb klienta/pacienta. Účastník kurzu se uplatní v různých typech zdravotnických zařízení, např.
v nemocnicích, ošetřovatelských centrech, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních pro seniory, hospicích aj.
 

Cílem akreditovaného kvalifikačního kurzu je získání odborné způsobilosti a odborných kompetencí k výkonu zdravotnického povolání zdravotně-sociální pracovník osvojením si potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností, návyků týmové spolupráce a schopnosti samostatného rozhodování pro činnosti stanovené platnými právními předpisy.

Zdravotně-sociální pracovník po získání odborné způsobilosti:

a) bez odborného dohledu a bez indikace v rozsahu své odborné způsobilosti:

 • poskytuje zdravotně-sociální péči v souladu s prváními předpisy a standardy,
 • dbá na dodržování hygienicko-epiemiologického režimu v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví,
 • provádí zápisy do zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních předpisů, pracuje s inofrmačním systémem poskytovatele zdravotních služeb,
 • poskytuje pacientovi informace v souladu se svou odbornou způsobilostí, případně pokyny lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, klinického psychologoa, klinického logepeda, ergoterapeuta a fyzioterapueuta,
 • podílí se na praktickém vyučování ve stujdijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních porogramech k získání způosibilosti k výkonu zdrvotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzděládacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,
 • podílí se na přípravě standardů,
 • motivuje a edukuje jednotlivce, rodiny a skupiny osob ve spolupráci s multidisciplinárním týmem k přijetí zdravého životníího stylu a k péči o sebe,
 • podílí se na zajištění zapracování nově nastupujících zdrvotnických pracovníků,
 • provádí opatření při řešení následků mimořádné události nebo krizové situace,

 

 

a dále bez odborného dohledu a bez indikace může:

 • provádět sociální prevenci, včetně depistážní činnosti, zaměřenou na cílené a včasné vyhledávání jedicnů, kteří se v důsledku své nemoci nebo nemoci blízkých osob mohou ocitnout nebo se již ocitli v nepříznivé sociální situaci,
 • provádět sociální šetření u pacientů a posuzovat životní situace pacienta ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům, podle potřeby objektivizovat rozbor sociální situace na základě spolupráce s orgány veřejné správy, popřípadě dalšími subjekty a o zjištěných skutečnostech zpracovávat zprávu o posouzení životní situace pacienta,
 • sestavovat plán psychosociální intervence do životní situace pacienta, včetně rozsahu, druhu a potřeby sociálních opatření, ve spolupráci s dalšími zdravotnickými pracovníky tato opatření realizovat,
 • zajišťovat sociálně-právní poradenství ve vztahu k onemocnění nebo k jeho následkům,
 • účastnit se integrace pacientů, kteří takovou pomoc potřebují v důsledku chybějících fyzických, psychických nebo sociálních schopností, narušených sociálních vztahů nebo jiných překážek do společenského prostředí; k aktivní účasti na této integraci získávat pacienty a jejich sociální okolí,
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě a organizaci rekondičních pobytů,
 • v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při přípravě propuštění pacientů, včetně poradenství, edukace, zajištění další péče a služeb, provádění domácího šetření a spolupráce s ostatními členy multidisciplinárního týmu pro efektivní návrat pacienta do domácího prostředí,
 • v případě úmrtí pacientů provádět odborné poradenství v sociální oblasti; u osamělých zemřelých pacientů zajišťovat záležitosti spojené s úmrtím.​

Pro vstup do akreditovaného kvalifikačního kurzu Zdravotně-sociální pracovník musí mít účastník dokončené níže uvedené vzdělání, které dokládá před přijetím do kurzu:

1. na vyšších odborných školách v oborech nebo programech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně-právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo

2. na vysokých školách v oborech se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku.

Rozsah: Kvalifikační kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Teoretická část zahrnuje 90 hodin. Odborná praxe se vykonává v nasmlouvaném zdravotnickém zařízení v rozsahu 80 hodin, v případě prokázání pracovní pozice sociálního pracovníka u poskytovatele zdravotních služeb v délce minimálně 3 měsíců a v rozsahu úvazku 1,0 nebo minimálně 6 měsíců v rozsahu úvazku 0,5 lze povinnost odborné praxe snížit na 40 hodin. Kurz je ukončen závěrečnou teoreticko-praktickou zkouškou, jejíž organizace a průběh je v souladu s vyhláškou č. 189/2009 Sb. 

Číslo akreditace: MZDR 25347/2023-7/ONP

Místo konání teoretické vyučování: IZSV, z. ú., Budějovická 778/3, Praha 4 Michle

Místo konání odborné praxe: Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Psychiatrická nemocnie Bohnice

Garant kurzu: Mgr. Jana Vargová

Vyučující: MUDr. Alena Černá, MUDr. Hana Turková, PhD., školitelé a garant kurzu.

Školitelé: Mgr. Monika Chábová, Mgr. Kristýna Kolářová, Bc. Jitka Kruželová, DiS.

Předpokládaná cena: 26 000 Kč

Termín konání: Kurz byl zahájen v březnu 2024 a nyní probíhá. Další běh bude spuštěn v říjnu/listopadu 2024. Pro zařazení do evidence se můžete nechat zapisovat už nyní na základě žádosti zaslané na adresu marcela.bokuvkova@ahc.cz. Kurz bude otevřen pouze v případě počtu přihlášených minimálně 16ti osob.

Organizační zajištění kurzu: Kurz probíhá o víkendech, cca 13 dní + závěrečné zkoušky (přibližně 7 víkendů 1x nebo 2x do měsíce).

Absolvování odborné praxe je zahrnuto do ceny kurzu a účastník praxi absolvuje dle individuální dohody se školiteli v nasmlouvaných zdravotnických zařízeních. V ceně kurzu je zahrnuto také občerstvení. Závěrečná zkouška je plánována na září 2024.

 

 

kurz

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz
 Datová schránka: 6piyg8u