ZÁKLADNÍ SOCIÁLNĚ – PSYCHOLOGICKÝ VÝCVIK

„Poznej, naslouchej, pomáhej…!“

Úvod: Základní sociálně-psychologický výcvik považujeme pro sociální služby za účinný nástroj, který významným způsobem přispívá prostřednictvím lidského faktoru ke kvalitě poskytované sociální služby. Pod vedením zkušených lektorů výcvik interaktivním způsobem vede k pochopení potřeby začít pracovat na sobě přes vlastní prožívání a schopnost identifikovat sám sebe v různých životních a sociálních událostech a uvědomovat si svůj vliv chování směrem k ostatním. Učit se umět poslouchat, poznávat a pomáhat sám sobě je základní předpoklad dokázat poslouchat, poznávat a pomáhat i druhým. Nabízený výcvik považujeme za začátek práce na sobě, pro sebe a pro klienta. Přínos pro frekventanta je individuální podle toho, v jakém psychickém stavu se v čase výcviku nachází a jak sám sobě dovolí uvědomovat si potřebu měnit se či zdokonalovat.

Výcvik může sloužit i jako psychohygienický a motivující trénink pro manažery, kteří mají zájem zhodnotit svoji kvalitu práce se sebou a jinými.

Absolvent/ka:

 • prostřednictvím sebepoznávání a poznávání jiných absolvent výcviku nabude způsobilost identifikovat své osobnostní vlastnosti. Prostřednictvím sebeuvědomění bude schopen pracovat na sebepřijetí a budování zdravého sebevědomí, nakládání s vlastními emocemi a pochopit emoce jiných. Bude schopen přijímat i dávat zpětnou vazbu, která povede k budování efektivní komunikace, budování vztahů a vzájemné spolupráce.

 •  absolvent programu dále rozvine své základní komunikační kompetence, naučí se pracovat se základními komunikačními technikami směřujícími k dorozumívání mezi lidmi, vzájemnému porozumění a prohlubování kvality interpersonálních vztahů. Absolvent bude dále schopen prostřednictvím vědomé analýzy vlastního prožívání (mimo jiné i na základě identifikace vlastních komunikačních chyb a stereotypů), korigovat svůj stávající přístup ke klientovi a přispět tak k optimalizaci vzájemných vztahů.

 • prostřednictvím interaktivních metod se frekventant seznámí a osvojí si základní komunikační dovednosti, které jsou nezbytnou podmínkou při práci s klientem i v osobní komunikaci.

 • seznámí se s technikami jako informovat, instruovat, posilovat, přesvědčit, zabavit, vychovávat a vzdělávat, socializovat, poznávat, prohloubit sebepoznání, uniknout, ventilovat. Pozná nástroje, jak komunikovat v osobním životě, v rámci interdisciplinárního týmu a v individuálním přístupu ke klientovi.

Tématické celky kurzu:

 • Sebepoznání a sebereflexe - seznámení, spolupráce, důvěra, orientace v představách a očekáváních
 • Sebepřijetí a sebeúcta - cvičení 
 • Sociální percepce - uvědomění si a přežití způsobu vytváření dojmů a na jejich základě koncepce závěrů o jiných lidech. Percepční stereotypy, haló efekt, efekt novosti, logická chyba, efekt shovívavosti, chyba centrální tendence, chyba kontrastu, chyba blízkosti, projekce, předsudky a stereotypy, osobní styl posuzování.
 • Vnímání jiného člověka - nácvik směřující k reflexi posuzování jiných lidí a formování dojmů, cvičení k poznávání druhých lidí 
 • Práce s vlastními emocemi - schopnost rozlišení základních emocí
 • Reflexe emocí jiných lidí a empatie- jak rozpoznat, co cítí jiní?
 • Teoretická východiska komunikace - sociální komunikace, její funkce. Principy systémové komunikace. Pseudokomunikace. Typologie komunikace. Význam a využití komunikace. Komunikační pravidla.
 • Základy neverbální komunikace 
 • Komunikační zlozvyky
 • Aktivní naslouchání - komunikační zlozvyky při poslechu
 • Efektivní komunikace - zásady efektivního fungování příjemce a vysílatele. Konkrétnost, jasnost, srozumitelnost, jednoznačnost v komunikaci, dávkování informací, přiměřenost formy, verifikace.
 • Práce s otázkami - inventář různých typů otázek. 
 • Zpětná vazba - pozitivní a negativní zpětná vazba. 
 •  Akceptace v komunikaci- identifikace schopnosti a neschopnosti akceptace mezi příjemcem a vysílajícím. 
 • Asertivní komunikace - typy asertivity.
 • Vedení asertivního rozhovoru 

Rozsah: Kurz je koncipován 3 x 3 dny ( 8 hodin denně)

Číslo akreditace: Číslo akreditace: A2018/0574-SP/PC/VP

Místo konání: Institut zdravotních a sociálních věd, z. ú., Budějovická 778/3, Praha 4

Termín konání: kurz tento rok nebude zahájen

Cena kurzu:

 

 

kurz

Objednejte se na volné termíny

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz
 Datová schránka: 6piyg8u