VÝZNAM SUPERVIZE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

„ Je pod lampou tma?“

Úvod: Supervize vytváří předpoklady a podmínky pro profesionální rozvoj, další vzdělávání a odborný růst pracovníků v pomáhajících profesích, přičemž zároveň slouží i jako prostředek sebepoznání ve prospěch zkvalitnění práce s lidmi. Vzdělávací program má za cíl motivování manažerů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách k využívání supervize, aby se tato mohla stát integrální součástí organizační kultury a pravidelným nástrojem zkvalitňování sociální služby.  Představí se v něm nejen základní teoretické koncepty supervize, ale zejména praktické interaktivní ukázky individuální a skupinové supervize. Zvláštní pozornost bude věnována supervizi začínajících pracovníků, balintovským skupinám, vizualizačním a projektivním technikám v supervizi. Účastník supervize bude umět rozlišit supervizi od terapie, poradenství, auditu a koučinku.

Absolvent/ka:

  • rozšíří své kompetence v několika rovinách. V rovině teoretické získají (zejména pracovníci v sociálních službách) nebo rozšíří (sociální pracovníci, manažeři) znalosti teoretických konceptů supervize a její využití v sociálních službách. Dokáží rozlišit supervizi od terapie, poradenství, auditu či koučinku. Řídící pracovníci na úrovní organizace, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách na individuální a týmové úrovní budou schopni jasně formulovat supervizní požadavky a supervizní kontrakt tak, aby se supervize stala integrální složkou učící se organizace, prevencí syndromu vyhoření a nástrojem zkvalitňování sociálních služeb. Budou tedy vybaveni pevnými teoretickými základy, které umožní smysluplné a poučené zařazení supervize jak do postupů v organizaci, tak i v přímé praxi.

  • v rovině směřující do přímé praxe se absolventi, prostřednictvím praktických ukázek individuální a skupinové supervize, seznámí s praktickými postupy supervizní činnosti. Prakticky se seznámí s využitím jednotlivých forem a technik supervizní práce a s možnostmi jejich uplatnění v praxi. Sami přitom budou aktivními účastníky supervizního procesu a jeho reflexe. Touto interaktivní prací bude rozvíjena jejich schopnost sebereflexe práce s klienty (např. v individuální a skupinové supervizi), reflexe týmové práce (např. týmová supervize) a komunikační zručnost při poskytování zpětné vazby kolegům, nadřízeným a podřízeným pracovníkům. 

  •  absolventi programu budou dále díky získaným kompetencím motivováni k potřebě pravidelné supervize své práce a budou si plně vědomi jejího významu a přínosu pro práci s klienty.

Tématické celky kurzu:

  • Úvod do supervize a její přínos v sociálních službách
  • Individuální supervize
  • Skupinová a týmová supervize
  • Balintovské skupiny
  • Supervize začínajících pracovníků
  • Vizualizace a projektivní techniky v supervizi

Rozsah: Kurz je koncipován jako teoreticko-praktický celek. Celkem v délce 3 dnů (8 hodin denně)

Číslo akreditace: Číslo akreditace: A2018/0575-SP/PC/VP

Místo konání: Institut zdravotních a sociálních věd, z. ú., Budějovická 778/3, Praha 4

Termín konání: kurz tento rok nebude zahájen

Cena kurzu: 

 

kurz

Objednejte se na volné termíny

izsv

place IZSV - Budějovická 778/3, Praha 4 - Michle
phone_android +420 722 983 420
alternate_email marcela.bokuvkova@ahc.cz
 Datová schránka: 6piyg8u