Základní sociálně-psychologický výcvik: „Poznej, naslouchej, pomáhej…!“

Sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách na všech funkčních pozicích, které jsou v denní interakci s klientem řadíme mezi pomáhající profese. Tyto profese mají specifický charakter práce, který spočívá v pomoci lidem při řešení různých problémů a obtíží. Většina pracovníků je sice odborně velmi dobře kvalifikovaná, ale samotná praxe ukazuje, že mají značné rezervy v oblasti přiměřeného sebeprosazení a komunikace s klientem, v důsledku čehož se problémy klienta mohou nejen kumulovat, ale také dále narůstat. Kurz by měl účastníkům pomoci naučit se tyto problémy eliminovat a předcházet jim.

Tento základní sociálně-psychologický výcvik považujeme pro sociální služby za účinný nástroj, který významným způsobem přispívá prostřednictvím lidského faktoru ke kvalitě poskytované sociální služby. Pod vedením zkušených lektorů výcvik interaktivním způsobem vede k pochopení potřeby začít pracovat na sobě přes vlastní prožívání a schopnost identifikovat sám sebe v různých životních a sociálních událostech a uvědomovat si svůj vliv chování směrem k ostatním. Učit se umět poslouchat, poznávat a pomáhat sám sobě je základní předpoklad dokázat poslouchat, poznávat a pomáhat i druhým. Nabízený výcvik považujeme za začátek práce na sobě, pro sebe a pro klienta. Přínos pro frekventanta je individuální podle toho, v jakém psychickém stavu se v čase výcviku nachází a jak sám sobě dovolí uvědomovat si potřebu měnit se či zdokonalovat.

Výcvik může sloužit i jako psychohygienický a motivující trénink pro manažery, kteří mají zájem zhodnotit vlastní kvalitu práce se sebou a s jinými.

Výcvik je možné absolvovat v pouze vcelku.

Celkem 72 hodin (9 dní v průběhu roku, tři třídenní setkání)

Témata setkání:

Seznámení, spolupráce, důvěra, orientace v představách a očekáváních

Sebepoznání

Sebereflexe

Sebepřijetí a sebeúcta

Sociální percepce

Vnímání jiného člověka

Práce s vlastními emocemi

Reflexe emocí jiných lidí a empatie

Teoretická východiska komunikace

Základy neverbální komunikace

Komunikační zlozvyky

Aktivní naslouchání

Efektivní komunikace

Práce s otázkami

Zpětná vazba

Akceptace v komunikaci

Asertivní komunikace

Vedení asertivního rozhovoru

Lektoři výcviku:

prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel PhD.

doc. PhDr. Tibor Roman PhD.

Mgr. Bibiana Ondrejková, PhD.

PaedDr. Martina Romanová PhD.

Počet míst: 15

Výcvik je akreditován dle § 111 ods. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách (číslo akreditace MPSV ČR: A2018/0574-SP/PC/VP)

I. běh výcviku
15. – 17. 5. 2019
Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
7 490,- Kč/osoba (lze uhradit 3745,- Kč před začátkem výcviku, doplatek 3 745,- Kč před druhým termínem výcviku)